درباره ما

داستان ما

گروه مواد غذایی سرزمین با سابقه ای 15 ساله در مواد غذایی و به خصوص برنج ایرانی علاوه بر فعاليت های توليدی, توزيعی در سطح داخل کشور, در صحنه بازار جهانی نيز فعاليت قابل توجهی داشته است. اين شرکت در راستای سامان دادن به امر خدمت رسانی و توزيع محصولات مرغوب به عوامل فروش و خصوصاً در مورد برنج وخشکبار سعی نموده با ارائه قيمت های کاملاً مناسب از ايجاد هزينه های اضافی جلوگيری نمايد.

پیام مدیرعامل

گروه مواد غذایی سرزمین با سابقه ای 15 ساله در مواد غذایی و به خصوص برنج ایرانی علاوه بر فعاليت های توليدی, توزيعی در سطح داخل کشور, در صحنه بازار جهانی نيز فعاليت قابل توجهی داشته است. اين شرکت در راستای سامان دادن به امر خدمت رسانی و توزيع محصولات مرغوب به عوامل فروش و خصوصاً در مورد برنج وخشکبار سعی نموده با ارائه قيمت های کاملاً مناسب از ايجاد هزينه های اضافی جلوگيری نمايد.

افتخارات مجموعه

گواهینامه ها