گالری تصویری

نمایشگاه هند

بازدید گروه مواد غذایی سرزمین از نمایشگاه هند

نمایشگاه چین

بازدید از نمایشگاه مواد غذایی چین

افتخارات بسته بندی

افتخارات مجموعه بسته بندی تمام اتوماتیک برنج سرزمین